Leerplicht

Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te kunnen komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom is de leerplicht, waaronder ook de kwalificatieplicht valt, vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. Leerplicht is ook een leerrecht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De uitvoering van de leerplicht is in handen van de Klantmanager Onderwijs (voorheen de leerplichtambtenaar).

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De uitvoering van de leerplicht is in handen van de Klantmanager Onderwijs.

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit houdt in dat kinderen voor hun 18e verjaardag niet van school af mogen zonder startkwalificatie. Met een startkwalificatie wordt bedoeld: minimaal een diploma HAVO of een MBO-niveau 2 diploma.

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die Praktijkonderwijs volgen en voor leerlingen die zeer moeilijk lerend of meervoudig gehandicapt zijn. Als zij voor hun 18e verjaardag het onderwijs willen verlaten voor een meer passende (arbeids) bestemming is het verstandig hierover contact op te nemen met de Klantmanager Onderwijs.

De leerplicht en kwalificatieplicht zijn ingesteld door de Rijksoverheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over onderwerpen als spijbelen, op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, schorsingen en thuisonderwijs. Als u nog vragen heeft kunt u - bij voorkeur in de ochtenduren - telefonisch (020) 496 21 21 terecht bij de Klantmanager Onderwijs. De afdeling leerplicht is ook direct bereikbaar onder leerplicht@duoplus.nl. Scholen en instanties verzoeken wij eveneens gebruik te maken van dit e-mailadres.

Gemeente Ouder-Amstel - leerplicht

Rijksoverheid - leerplicht

Rijksoverheid - vrijstelling leerplicht


Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Als u nog vragen heeft over spijbelen kunt u – bij voorkeur in de ochtenduren – telefonisch (020) 496 21 21 terecht bij de Klantmanager Onderwijs. De afdeling leerplicht is ook bereikbaar via leerplicht@duoplus.nl.

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen


Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

  • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
  • Neem contact op met de Klantmanager Onderwijs. Klantmanager Onderwijs kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
  • Neem contact op met het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
  • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Het samenwerkingsverband voor basisonderwijs is Amstelronde. Het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs is SWVAM.

Amstelronde passend onderwijs

Amstelronde werkt aan passend onderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Op deze site kunt u lezen hoe scholen (extra) ondersteuning organiseren en welke plannen en ontwikkelingen er zijn.

Bezoekadres
Kalkbranderij 2
1185 ZX Amstelveen

Postadres
Postbus 8079
1180 LB Amstelveen

E-mailadres
info@amstelronde.nl

Telefoonnummer
020 640 19 17

Gemeente Ouder-Amstel - leerplicht

SWVAM - Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden

Website
www.swvam.nl

Onderwijsconsulenten


De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet. Als uw kind te vaak niet op school is zonder geldige reden schakelt de school de leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar helpt om eventuele conflicten of problemen op te lossen. Als de leerling en/of ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het schoolverzuim, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken of de jongere doorsturen naar Bureau Halt voor een taakstraf. 

U kunt bij uw school een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties indienen. Dit wordt alleen verleend in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk van bloed- en aanverwanten. Als het een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen betreft, dan beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de schoolleiding over de toekenning van de aanvraag. 

Gemeente Ouder-Amstel - leerplicht

Leerplichtwegwijzer

Rijksoverheid - leerplicht

Rijksoverheid - vrijstelling leerplicht